DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI

Fotoğraflar yükleniyor

1
İlan No 1566
İlan Tarihi 12 Ocak 2019
Durum Sıfır
Signia 3 Styletto


DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİNE 


                                   HOŞGELDİNİZ


EMEKLİ SANDIĞI - SSK -SGK - ÇALIŞANLARA -KAYMAKAMLIKLARA -BAĞKUR VE BANKA ÇALIŞANLARINA İŞİTME CİHAZI VERİLİR.


NOT: YENİ İŞİTME CİHAZI ALIMLARINIZDA 650 TL İNDİRİM UYGULANMAKTADIR.DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI OLARAK KONUSUNDA DENEYİMLİ UZMAN KADROMUZLA İŞİTME SORUNLARINIZA KESİN VE YERİNDE ÇÖZÜMLER ÜRETMEKTEYİZ.


ÜRÜNÜMÜZ ORTA VE İLERİ DERECE KAYIPLARA HİTAP EDER.Signia 3 Styletto

KANAL SAYISI :24

BANT SAYISI : 48

İŞİTME CİHAZLARININ ESTETİK DÖNÜŞÜMÜ

Yeni ve var olan ci­haz kul­la­nı­cı­la­rı­nı eş­siz ve muh­te­şem ta­sar­lan­mış Sty­let­to ile et­ki­le­yin. Dün­ya­nın ilk SLIM-RIC işit­me ci­ha­zı stil sa­hi­bi yük­sek tek­no­lo­ji Sig­nia Nx plat­for­mu ile güç­len­di­ril­di.

3 ve 7 per­for­mans se­vi­ye­le­rin­de mev­cut.

YENİ ŞARJ ANLAYIŞI

Sty­let­to kul­la­nı­cı­la­rı ult­ra ince ta­şı­na­bi­lir şarj üni­te­si ve eş­siz lit­yum-ion ba­tar­ya­sı sa­ye­sin­de işit­me ci­haz­la­rı­nı tam gün kul­la­na­bil­me­nin ta­dı­nı çı­ka­rır.

Bu da kab­lo­dan, priz­den uzak dört gün­lük kul­la­nı­cı öz­gür­lü­ğü an­la­mı­na ge­lir. Ra­hat­la­tı­cı bir haf­ta sonu ta­ti­li ya da önem­li bir iş ge­zi­si için ide­al.

SES KALİTESİNİ ÖLÇMEK İÇİN TASARLANDI

Sa­mi­mi bir soh­bet­te ya da ar­ka­daş­lar ara­sın­da­ki bir ko­nuş­ma­da, Sty­let­to muh­te­şem ses ka­li­te­si sa­ye­sin­de her sesi en doğ­ru şe­kil­de duy­ma­nı­zı sağ­lar. Own Vo­ice Pro­ces­sing (OVP™) tek­no­lo­ji­si sa­ye­sin­de buna ken­di se­si­niz de da­hil.

HER SESİ NET ŞEKİLDE DUYMAK İÇİN TASARLANDI

Gü­zel bir soh­bet du­yul­ma­yı ha­ke­der. Sty­let­to­’­nun Ko­nuş­ma Ka­li­te­si tek­no­lo­ji­si kul­la­nı­cı­la­rın hem ra­hat­ça ko­nuş­ma­la­rı­na hem de söy­le­nen­le­ri gü­rül­tü­lü or­tam­lar­da bile net bir şe­kil­de an­la­ma­la­rı­na yar­dım­cı olur. Gü­rül­tü­lü or­tam­lar­da en iyi ko­nuş­ma ka­li­te­si özel­li­ği ener­ji ta­sar­ruf­lu Sig­nia Nx çip ile güç­len­di­ril­miş­tir.

AKUSTİK SÜPER MODEL

Sty­let­to­’­nun Ses Net­li­ği özel­li­ği kul­la­nı­cı­la­rın, her du­rum­da ha­ya­tın için­de­ki bü­tün ses­le­rin ta­dı­nı çı­kar­ma­sı­nı sağ­lar. Ha­ya­tın ken­di mü­zi­ği ve sev­dik­le­ri­ni­zin ses­le­ri Sty­let­to ile daha da gü­zel­le­şir. 113 dB kuv­ve­ti­ne sa­hip ge­niş­le­til­miş di­na­mik ara­lık gü­rül­tü­lü çev­re­ler­de bile muh­te­şem bir sin­yal ka­li­te­si su­nar.

DİKKAT DAĞINIKLIKLARINI ORTADAN KALDIRIR

Sty­let­to bü­tün dik­kat da­ğı­tı­cı ses­le­ri -ku­lak çın­la­ma­la­rı da da­hil- or­ta­dan kal­dı­ra­rak ha­ya­tı zen­gin­leş­ti­rir. Sty­let­to çın­la­ma­ya kar­şı üç fark­lı st­ra­te­ji su­nar. Sta­tik gü­rül­tü ve ok­ya­nus sesi, ti­ni­tus te­ra­pi­sin­de ra­hat­sız edi­ci çın­la­ma se­si­ni, ki­şi­ye göre ayar­lan­mış te­ra­pi sin­yal­le­ri ile bas­tı­rır. Üçün­cü se­çe­nek ise­ci­ha­zın için­de var olan, Notch The­rapy özel­li­ği, to­nal ti­ni­tu­su ra­hat­sız­lık ver­me­yecek ve du­yul­ma­ya­cak şe­kil­de te­da­vi eder, hu­zur dolu bir de­ne­yim sağ­lar

Yorumlar
385 kez görüntülendi.

Güvenlik İpuçları

 

Satıcıyla yüz yüze görüşmeden kesinlikle para göndermeyin.

Aracı görmeden kapora için para gönderilmesi taleplerini kabul etmeyin.

Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası ve cep telefonu numaraları kullanılarak yapılabilen para transferlerini gerçekleştirmeyin.

Para ödemesi ile ürün teslimini (araç devir işlemini) aynı anda yapın