DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI- FINDIKZADE İŞİTME CİHAZLARI

  • İstanbul
  • Fatih
  • Topkapı Mah.
Fiyat: 1
İlan No 1567
İlan Tarihi 12 Ocak 2019
Durum Sıfır
HÜSEYİN DEMİR
Cep 0533 632 14 26
İş 0212 529 99 33Siemens Signia Cellion 5PX

                         DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI


EMEKLİ SANDIĞI -SSK -SGK -ÇALIŞANLARA - KAYMAKAMLIKLARA BAĞKUR -BANKA ÇALIŞANLARINA İŞİTME CİHAZI VERİLİR.NOT : YENİ İŞİTME CİHAZI ALIMLARINIZDA  650 TL İNDİRİM UYGULANMAKTADIR.


KONUSUNDA DENEYİMLİ UZMAN KADROMUZ EŞLİĞİNDE İŞİTME KAYBINIZA UYGUN İŞİTME CİHAZI BELİRLEMESİNİ  YAPABİLİR UZMANLARIMIZDAN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.


YENİ ÜRÜNLERİMİZ VE DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 0212 529 99 33  İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

Siemens Signia Cellion 5PX

Yeni Cellion işitme cihazı Şarj edilebilme inovasyonları.
Günü en iyi şe­kil­de ya­şa­yın. Akıl­lı Tek­Ka­bin di­zay­nı­nın işit­me ci­ha­zı tek­no­lo­ji­si ile bir­leş­ti­ği je­ne­ras­yo­na hoş­gel­di­niz. Cel­li­on™, yük­sek ka­pa­si­te­li lit­yum-iyon güç ba­tar­ya­sı­na sa­hip­tir, böy­le­ce bek­len­me­dik za­man­lar­da tü­ken­me du­ru­mu­nun ya­şan­ma­sı ko­nu­sun­da en­di­şe et­me­ni­ze ge­rek yok­tur. Buna ek ola­rak, en­dük­tif şarj edi­le­bil­me özel­li­ği tam uy­gun­luk sağ­lar Pil kullanımını unutun.
Mü­kem­mel di­zayn yan­lız­ca es­te­tik için de­ğil­dir – zeki form ve fonk­si­yon­la­rın bir ara­ya gel­me­si ile olu­şur. Cel­li­on­’un eş­siz Tek­Ka­bin di­zay­nı ile mü­hen­dis­li­ği bir­leş­tir­di­ği­miz dün­ya­nın ilk: şarj kon­tak­la­rı ol­ma­yan lit­yum-iyon işit­me ci­ha­zı.
Cel­li­on­’un şarj edi­le­bi­lir lit­yum-iyon ba­tar­ya­sı, kab­lo­suz en­dük­tif şarj tek­no­lo­ji­si­ni pil de­ği­şi­mi­ne ge­rek ol­ma­dan kul­la­nır. Cel­li­on işit­me ci­haz­la­rı­nı şarj ale­ti­ne koy­ma­nız ye­ter­li­dir, geri ka­la­nı akıl­lı elekt­ro­nik­ler hal­le­de­bi­lir.
Ci­haz­la­rı şarj ale­tin­den çı­kar­dı­ğı­nız­da kul­la­nı­mı­nız için oto­ma­tik ola­rak açı­la­cak­tır. Kul­lan­ma­ya de­vam edin – iki güne ka­dar şarj et­me­ye ge­rek kal­ma­yan li­mit­siz kul­la­nı­ma sa­hip tek işit­me ci­haz­la­rı­dır. İhti­yaç ol­du­ğu za­man, sa­de­ce 30 da­ki­ka şarj et­me­niz 7 saat bo­yun­ca kul­la­na­bil­me­ni­zi sağ­lar!
Şarj et­mek: Cel­li­on dün­ya­nın lit­yum-iyon tek­no­lo­ji­si­nin en­dük­tif şarj edi­le­bil­me özel­li­ği ile bir­leş­ti­ril­miş ilk işit­me ci­ha­zı­dır.

Bu ilan https://www.nerdehani.com adresinde yer almaktadır.